Album: Lm. Đăng Linh Vol.2 - Tình Con Dâng Chúa

Nghe Album: Lm. Đăng Linh Vol.2 - Tình Con Dâng Chúa

Các bài hát trong Album: Lm. Đăng Linh Vol.2 - Tình Con Dâng Chúa