Album: Lm. Bùi Ninh - Thánh Kinh Ca

Nghe Album: Lm. Bùi Ninh - Thánh Kinh Ca

Các bài hát trong Album: Lm. Bùi Ninh - Thánh Kinh Ca