Album: Lệ Ăn Năn 3 - Đường Thánh Giá Chúa

Nghe Album: Lệ Ăn Năn 3 - Đường Thánh Giá Chúa

Các bài hát trong Album: Lệ Ăn Năn 3 - Đường Thánh Giá Chúa