Album: Họp Mừng Vượt Qua

Nghe Album: Họp Mừng Vượt Qua

Các bài hát trong Album: Họp Mừng Vượt Qua

Vinh quang của ta

Trình bày: | Lượt nghe: 595

Chúa hiển trị

Trình bày: | Lượt nghe: 654

Chiên Vượt Qua

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Dân Chúa hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Ở đâu có Bác Ái

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Vang lên

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Này người ngủ mê

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Con hãy nhớ rằng

Trình bày: | Lượt nghe: 820

Thập Giá ngất cao

Trình bày: | Lượt nghe: 774

Ngài gánh lấy

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Điều Răn mới

Trình bày: | Lượt nghe: 453