Album: Dâng Chúa Tình Con 26 (Tình Yêu Cậy Trông)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 26 (Tình Yêu Cậy Trông)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 26 (Tình Yêu Cậy Trông)