Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)