Album: Canh Tân Trong Thánh Thần (Lm. Quý Báu)

Nghe Album: Canh Tân Trong Thánh Thần (Lm. Quý Báu)

Các bài hát trong Album: Canh Tân Trong Thánh Thần (Lm. Quý Báu)