Album: Ca Dao Thánh Ca Đặc Biệt 2 - Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Nghe Album: Ca Dao Thánh Ca Đặc Biệt 2 - Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Các bài hát trong Album: Ca Dao Thánh Ca Đặc Biệt 2 - Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố