Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phạm Liên Hùng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phạm Liên Hùng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phạm Liên Hùng