Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Đăng Thiên

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Đăng Thiên

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Đăng Thiên