Album: Thiếu Nhi Ca Ý Vũ Vol.2 - Mái Trường Giêsu

Nghe Album: Thiếu Nhi Ca Ý Vũ Vol.2 - Mái Trường Giêsu

Các bài hát trong Album: Thiếu Nhi Ca Ý Vũ Vol.2 - Mái Trường Giêsu