Album: Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ TàPao

Nghe Album: Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ TàPao

Các bài hát trong Album: Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ TàPao