Album: Lm. Bùi Ninh - Nguyện Ca

Nghe Album: Lm. Bùi Ninh - Nguyện Ca

Các bài hát trong Album: Lm. Bùi Ninh - Nguyện Ca