Album: Lm. Bùi Ninh - Đáp Ca

Nghe Album: Lm. Bùi Ninh - Đáp Ca

Các bài hát trong Album: Lm. Bùi Ninh - Đáp Ca