Album: Cảm Tạ Hồng Ân 50 Năm Giáo Phận

Nghe Album: Cảm Tạ Hồng Ân 50 Năm Giáo Phận

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Hồng Ân 50 Năm Giáo Phận