Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Vương Diệu

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Vương Diệu

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Vương Diệu