Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Kim Long

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Kim Long

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Kim Long