Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Lửa trại)

Nghe Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Lửa trại)

Các bài hát trong Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Lửa trại)