Nhạc sĩ: Lm. Vi Thương (Lm. Cung Nguyên)

Hiếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Nghĩa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Hè sang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Chia tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 322

Tan học 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Xin lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 341

Báo ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22