Nhạc sĩ: Lm. Lê Anh Tuấn - Lời: Lm. Nguyễn Văn Hiệp