Nhạc sĩ: Hàn Thư Sinh + Ngọc Lễ - Thơ: Trùng Dương