Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Nghe Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Các bài hát trong Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Chúa ngã lần thứ ba

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Đóng đanh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Sinh thì

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Tháo đanh

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Táng xác

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Lạy cây Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Hát Mừng Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Veronica lau mặt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Chúa vác Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Luận tội Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 41