Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Nghe Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Các bài hát trong Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Chúa ngã lần thứ ba

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Đóng đanh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Sinh thì

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Tháo đanh

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Táng xác

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Lạy cây Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Hát Mừng Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Veronica lau mặt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Chúa vác Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Luận tội Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 41