Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trùng Dương

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trùng Dương

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trùng Dương