Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Peter Hy Tấn

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Peter Hy Tấn

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Peter Hy Tấn