Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngô Ngọc Thắng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngô Ngọc Thắng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngô Ngọc Thắng