Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Xuân Hy Vọng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Xuân Hy Vọng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Xuân Hy Vọng