Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thạch Ngọc

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thạch Ngọc

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thạch Ngọc