Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Khánh Nguyên

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Khánh Nguyên

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Khánh Nguyên