Album: Bài hát của Nhạc sỹ: An Lệ Thanh

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: An Lệ Thanh

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: An Lệ Thanh