Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Của Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nghe Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Của Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Các bài hát trong Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Của Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm