Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Khối Kinh Thánh và Vào Đời)

Nghe Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Khối Kinh Thánh và Vào Đời)

Các bài hát trong Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Khối Kinh Thánh và Vào Đời)