Nhạc sĩ: Tuần 053: Kinh Thánh 100 Tuần Thể hiện bởi Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm