Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Văn Khoa

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Văn Khoa

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Văn Khoa