Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp