Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Gp. Nha Trang 2007

Nghe Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Gp. Nha Trang 2007

Các bài hát trong Album: Bài Giảng Tĩnh Tâm Gp. Nha Trang 2007