Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Bình

Kiếp phù du

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 346

Tiếng Hồn Ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 172

Lễ cầu an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Dâng cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Của lễ cầu an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Báo đền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Thu về nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Mẹ bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Giòng đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Trang 1 trên 212