Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.8 - Tình Ca Bên Máng Cỏ