Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.05 - Khúc Diệu Ca