Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.02 - Bài Thánh Ca Hy Vọng